องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-558580    
 
 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
แผนที่หมู่บ้านในตำบลลุ่มระวี
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือบริการประชาชน
กองคลัง
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลลุ่มระวี
ข้อมูล ITA
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คลังข่าวมหาดไทย
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 ระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
 เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application
 คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ลุ่มระวี
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)
 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ลุ่มระวี
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการจัดการความรู้
 งานกิจการสภา
 ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาการศึกษา
 นโยบายกุลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลุ่มระวี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
 รัฐธรรมนูญ
 ประมวลกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
 กฎกระทรวง
 ข้อบัญญัติ
 ระเบียบ/ข้อบังคับ
 ประกาศ
 หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ/แนวปฏิบัติ
 คำสั่ง
 อื่น ๆ
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.233.229.90    
 
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

๔.๑ การคมนาคมและการขนส่ง

การติดต่อระหว่างตำบล ลักษณะเป็นคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก

ถนนลาดยาง จำนวน ๒ สาย

ถนน คสล. จำนวน ๑๓ สาย

ถนนดิน จำนวน ๑๐ สาย

ถนนลงหินลูกรัง จำนวน ๑๖ สาย

ถนนลงหินคลุก จำนวน ๙ สาย

๔.๒ ไฟฟ้า

ตำบลลุ่มระวีมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๔.๓ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

-แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยระวี ห้วยแดง ห้วยอาโปง ห้วยบัว และห้วยลึก

-บึง หนอง และอื่นๆ มีจำนวน ๙ แห่ง

ส่วนใหญ่แหล่งน้ำเหล่านี้มักประสบปัญหาน้ำแห้งขอดหรือมีสภาพดินตื้นเขิน ในหน้าแล้งไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี

การประปาหมู่บ้าน

ที่

ประปาหมู่บ้าน

ประเภท

เขตให้บริการ

สภาพการใช้งาน

ประปาหมู่บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๓

ประปาผิวดินขนาดใหญ่

หมู่ที่ ๑,๓,๘

ใช้งานได้

ประปาหมู่บ้านกอก หมู่ที่ ๒

ประปาผิวดินขนาดใหญ่

หมู่ที่ ๒,๕,๙

ใช้งานได้

ประปาหมู่บ้านบัว หมู่ที่ ๔

ประปาผิวดินขนาดใหญ่

หมู่ที่ ๔

ใช้งานได้

ประปาหมู่บ้านตากวน หมู่ที่ ๖

ประปาผิวดินขนาดใหญ่

หมู่ที่ ๗,๖

ใช้งานได้

ประปาหมู่บ้านร่มทอง หมู่ที่ ๑๐

ประปาผิวดินขนาดกลาง

หมู่ที่ ๑๐

ใช้งานได้

๔.๔. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในระบบงบประมาณ

๔.๔.๑.ใช้งบ อบต.

- ห้วย - แห่ง

- หนองน้ำ ๕ แห่ง

- สระน้ำเพื่อการเกษตร ๕๒ แห่ง

๔.๔.๒.ใช้งบหน่วยงานอื่น

- ห้วย ๖ แห่ง

- หนองน้ำ ๓ แห่ง

- สระน้ำเพื่อการเกษตร ๓๐ แห่ง

๒) แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ฝาย/ทำนพ/พนังกั้นน้ำ มีจำนวน ๑๗ แห่ง

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ มีจำนวน ๑๗ แห่ง

บ่อน้ำบาดาล มีจำนวน ๓๙ แห่ง

ประปาหมู่บ้าน มีจำนวน ๖ แห่ง

สระน้ำ มีจำนวน ๓๐ แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน มีจำนวน ๔๙ แห่ง

๔.๕ ข้อมูลอื่นๆ

๔.๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี มีทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด ปัจจุบันสภาพป่าสมบูรณ์เริ่มหมดไป มีแหล่งน้ำซึ่งสามารถนำมาพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาระบบประปา

๔.๕.๒ กลุ่มจัดตั้ง

- กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน/สตรี - เครือข่ายสตรีทอผ้าห่มไหมพรมตำบลลุ่มระวี

- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบัว - กลุ่มสานเปลบ้านคำแสง

- กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านกอก - กลุ่มอาชีพบ้านหนองเหล็ก

- กลุ่มหัตถกรรมบ้านตากวนน้อย - กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

- กลุ่มสตรีบ้านโนนสำราญ - กลุ่มสตรีเรณูสมุนไพร

- กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านหนองเหล็ก - กลุ่มแม่บ้านหนองพลวง

- กลุ่มสตรีบ้านร่มทอง - กลุ่มพัฒนาเสริมการเกษตรบ้านโนนสำราญ

- กุลุ่มเกษตรกรบ้านร่มทอง - กลุ่มพัฒนาเสริมการเกษตรบ้านหนองพลวง

๔.๕.๓ มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๕๐-๒๐๐ คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒ รุ่น จำนวน ๙๔ คน

 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
     
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
[26-06-2561]
กิจกรรม Big Cleaning DaY
กิจกรรม Big Cleaning DaY
[03-05-2561]
โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
[13-04-2561]
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
[17-06-2020]
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
[10-06-2020]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563
[29-01-2020]
 
 
 
 
 
 
 
     
  โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168  
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome  Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.