องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-558580    
 
 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
แผนที่หมู่บ้านในตำบลลุ่มระวี
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือบริการประชาชน
กองคลัง
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลลุ่มระวี
ข้อมูล ITA
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คลังข่าวมหาดไทย
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 ระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
 เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application
 คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ลุ่มระวี
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)
 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ลุ่มระวี
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการจัดการความรู้
 งานกิจการสภา
 ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาการศึกษา
 นโยบายกุลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลุ่มระวี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
 รัฐธรรมนูญ
 ประมวลกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
 กฎกระทรวง
 ข้อบัญญัติ
 ระเบียบ/ข้อบังคับ
 ประกาศ
 หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ/แนวปฏิบัติ
 คำสั่ง
 อื่น ๆ
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.233.229.90    
 
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

๓.๑.สถาบันการศึกษา

๓.๑.๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล็ก ตำบลลุ่มระวี จำนวนเด็กเล็ก ๓๘ คน จำนวนผู้ดูแลเด็ก ๒ คน แยกเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตากวน ตำบลลุ่มระวี จำนวนเด็กเล็ก ๕๑ คน

จำนวนผู้ดูแลเด็ก ๔ คน แยกเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ คน

๓.๑.๒.โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี

๑. โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา จำนวนนักเรียน ๘๘ คน

๒. โรงเรียนบ้านหนองพลวง จำนวนนักเรียน ๙๖ คน

๓. โรงเรียนบ้านตากวน จำนวนนักเรียน ๑๒๗ คน

๔. โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา จำนวนนักเรียน ๑๐๔ คน

๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา

๓.๒.๑.วัดบ้านหนองเล็ก พระภิกษุสงฆ์ ๕ รูป สามเณร - รูป

๓.๒.๒.วัดบ้านตากวน พระภิกษุสงฆ์ ๖ รูป สามเณร - รูป

๓.๒.๓.วัดบ้านกอก พระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป สามเณร ๑ รูป

๓.๒.๔.สำนักสงฆ์บ้านหนองคู พระภิกษุสงฆ์ ๔ รูป สามเณร - รูป

๓.๒.๕.สำนักงานสงฆ์บ้านบัว พระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป สามเณร - รูป

รวม พระภิกษุสงฆ์ ๒๑ รูป สามเณร ๑ รูป

ประชากรในเขตตำบลลุ่มระวี ทั้งตำบลนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับที่

ชื่อวัด

ที่ตั้ง

วัดบ้านหนองเหล็ก

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเหล็ก

วัดบ้านตากวน

หมู่ที่ ๖ บ้านตากวน

วัดบ้านกอก (ป่าบ้านกอกคำแสง)

หมู่ที่ ๒ บ้านกอก, หมู่ที่ ๕ บ้านคำแสง

สำนักสงฆ์บ้านหนองคู (วังเวินวิเวการาม)

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองคู, หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพลวง

สำนักสงฆ์บ้านบัว (ป่าช้าบ้านบัว)

หมู่ที่ ๔ บ้านบัว

๓.๓ สาธารณสุข

๓.๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุ่มระวี จำนวน ๑ แห่ง เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ๒ คน ลูกจ้าง ๒ คน

๓.๓.๒. โรคที่ปรากฏในข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุ่มระวี

สาเหตุป่วยของผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับแรก จำนวนและอัตราของสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับแรก ของ รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

ลำดับ

กลุ่มโรค

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

จำนวน

(ราย)

อัตราต่อ

แสนประชากร

จำนวน

(ราย)

อัตราต่อ

แสนประชากร

จำนวน

(ราย)

อัตราต่อ

แสนประชากร

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

โรคระบบทางเดินหายใจ

อาการที่ไม่สามารถจำแนกโรคได้

โรคระบบย่อยอาหาร

โรคตาและส่วนประกอบของตา

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

โรคระบบกล้ามเนื้อ

โรคติดเชื้อและปรสิต

สาเหตุภายนอกอื่นๆ

อุบัติเหตุและการขนส่ง

๗๕๔

๑,๐๐๔

๕๖

๑๖

๙๔

๗๔

๕๑๒

๑๗๕

๙๒

๑.๒๔

๑.๖๖

๐.๙๒

๐.๒๖

๐.๑๕

๐.๑๒

๐.๘๔

๐.๒๘

๐.๑๕

๐.๐๑

๙๗๗

๒,๒๐๘

๔๓๒

๓๒

๓๒๐

๒๗๖

๑,๘๗๐

๑๔๗

๑๑๕

๑๑

๑.๖๑

๓.๖๕

๐.๗๑

๐.๐๕

๐.๕๓

๔.๕๖

๓.๐๙

๐.๒๔

๐.๑๙

๐.๐๒

๑,๓๘๔

๓,๑๐๘

๕๘๘

๔๗

๒๒๓

๙๒

๒,๐๙๘

๙๖

๘๑

๑๘

๒.๓๐

๕.๑๔

๐.๙๗

๐.๐๘

๐.๓๖

๐.๑๕

๓.๔๗

๐.๑๖

๐.๑๓

๐.๐๓

จำนวนและอัตราสาเหตุการตาย ๕ อันดับแรก (อัตราต่อพันประชากร) ของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (ที่มา ข้อมูลจากการสำรวจ)

ลำดับ

สาเหตุการตาย

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

หัวใจและหลอดเลือด

โรคชรา

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ติดเชื้อในกระแสเลือด

-

-

๐.๖๖

๑.๑๕

๐.๑๖

-

-

๐.๘๒

๐.๘๒

๐.๔๙

-

-

๑๐

-

-

๑.๓๒

๑.๖๕

๐.๘๒

-

-

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง (หมู่ ๓ บ้านหนองเหล็ก)

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ๙๐ คน

- อัตราการมีส้วมซึมและใช้ส้วมราดน้ำ ทุกหลังคาเรือน

๓.๔.สภาพปัญหา อบต.

๓.๔.๑.ปัญหายาเสพติด

ยังมีเรื่องผู้ค้าและผู้เสพ แต่ไม่ระบุตัวตนที่ชัดเจน

๓.๔.๒.ปัญหาอาชญากรรม

ไม่มี

๓.๔.๓.ปัญหาความแตกสามัคคี หรือความขัดแย้งในทางการเมืองในเขต อบต.

ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น แต่ยังไม่รุนแรง

๓.๕.สภาพปัญหาทางการเมืองในพื้นที่ อบต.

๓.๕.๑.การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง

ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๘๑๘ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๓,๕๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๑

๓.๕.๒.การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปในการบริหารงานใน อบต.

อบต.มีการจัดทำแผนในรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ในทุกปีที่มีการจัดทำแผนพัฒนา

ในการพัฒนาตามโครงการต่างๆของ อบต.ลุ่มระวี ได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมทำ เช่น โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด(วิถีพุทธ) เครือข่ายเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดงานประเพณีต่างๆ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลงานของ อบต.ที่มาจากภาคประชาชนในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการประชาชน

การจัดให้มีเวบบอร์ดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ ทางเวบไซต์

๓.๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๙๔ คน

- อาสาสมัครตำรวจหมู่บ้าน ๕๐ คน

๓.๗ อื่นๆ

- โทรศัพท์สาธารณะ

- อู่ซ่อมรถ,ตู้ไปรษณีย์,หอกระจายข่าว,ร้านขายของเบ็ดเตล็ด,โรงสีข่าว,บริการเหล่านี้กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ

 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
     
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
[26-06-2561]
กิจกรรม Big Cleaning DaY
กิจกรรม Big Cleaning DaY
[03-05-2561]
โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
[13-04-2561]
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
[17-06-2020]
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
[10-06-2020]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563
[29-01-2020]
 
 
 
 
 
 
 
     
  โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168  
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome  Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.