องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-558580    
 
 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
แผนที่หมู่บ้านในตำบลลุ่มระวี
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือบริการประชาชน
กองคลัง
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลลุ่มระวี
ข้อมูล ITA
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คลังข่าวมหาดไทย
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 ระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
 เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application
 คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ลุ่มระวี
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)
 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ลุ่มระวี
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการจัดการความรู้
 งานกิจการสภา
 ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาการศึกษา
 นโยบายกุลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลุ่มระวี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
 รัฐธรรมนูญ
 ประมวลกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
 กฎกระทรวง
 ข้อบัญญัติ
 ระเบียบ/ข้อบังคับ
 ประกาศ
 หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ/แนวปฏิบัติ
 คำสั่ง
 อื่น ๆ
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.205.109.152    
 
สภาพเศรษฐกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๑ อาชีพ

ประชากรส่วนมากในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวีประกอบอาชีพการเกษตรเป็นรายได้หลักและยังอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติประกอบอาชีพอยู่ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วจะมีแรงงานว่างตามฤดูกาล และจะออกไปทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างทั่วไปส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน จึงทำให้มีการอพยพแรงงานชั่วคราว เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวโดยแรงงานส่วนใหญ่จะอพยพเข้ากรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคตะวันออกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำให้รายได้ทั่วไปไม่แน่นอน พร้อมกันนี้ประชากรยังขาดความรู้ ความเสมารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นปัจจัยในการผลิต รายได้ต่อหัวต่อคนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เห็นควรจัดให้มีอาชีพเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงหลังฤดูทำนา

การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี มีพื้นที่เกษตรทั้งหมด ๑๒,๗๖๕ ไร่ ส่วนมากปลูกข้าวเจ้าเป็นหลัก คือ ข้าวหอมมะลิ เพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือจากการบริโภคก็ขายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว และปลูกอ้อย มันสำปะหลัง เพื่อเป็นรายได้ของเกษตรกรหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

การค้าขาย เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป

รับราชการ ราษฎรส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับราชการ ส่วนมากรับราชการครูและมีอาชีพเสริมคืออาชีพทำนา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

การปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยง โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ไว้เพื่อการอุปโภค บริโภคและใช้แรงงานในครัวเรือน เหลือจากนั้นก็ขายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

ประชากรในตำบลมีรายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี (พ.ศ.๒๕๕๘) โดยเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้

ลำดับที่

หมู่บ้าน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี( บาท )

บ้านหนองพลวง

๔๓,๖๖๕

บ้านบัว

๓๘,๙๔๘

บ้านตากวนน้อย

๔๗,๖๕๐

บ้านหนองคู

๔๑,๙๗๖

บ้านร่มทอง

๕๑,๗๑๐

บ้านโนนสำราญ

๕๔,๕๗๘

บ้านตากวน

๕๘,๑๔๐

บ้านคำแสง

๕๘,๕๗๑

บ้านกอก

๔๘,๓๙๑

๑๐

บ้านหนองเหล็ก

๗๔,๒๐๖

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของตำบล

๕๑,๗๘๓

ที่มา: ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี ๒๕๕๘

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- โรงสี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี มีโรงสีตั้งอยู่จำนวน ๒๖ แห่ง

- ศูนย์สาธิตการตลาด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี มีศูนย์สาธิตการตลาดตั้งอยู่ จำนวน ๒ แห่ง

หน่วยธุรกิจ

หมู่บ้าน

รวม

หมู่ที่๑

หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๖

หมู่ที่ ๗

หมู่ที่ ๘

หมู่ที่ ๙

หมู่ที่ ๑๐

ตลาดสด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปั้มน้ำมันและก๊าซ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงสีขนาดเล็ก

-

๒๖

ร้านค้าทั่วไป

๑๐

๕๐

ร้านค้าชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

อู่ซ่อมรถ

-

-

-

-

-

-

-

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้านอินเตอร์เน็ต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้านเกมส์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
     
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
[26-06-2561]
กิจกรรม Big Cleaning DaY
กิจกรรม Big Cleaning DaY
[03-05-2561]
โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
[13-04-2561]
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
[17-06-2020]
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
[10-06-2020]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563
[29-01-2020]
 
 
 
 
 
 
 
     
  โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168  
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome  Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.