องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-558580    
 
 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
แผนที่หมู่บ้านในตำบลลุ่มระวี
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือบริการประชาชน
กองคลัง
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลลุ่มระวี
ข้อมูล ITA
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คลังข่าวมหาดไทย
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 ระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
 เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application
 คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ลุ่มระวี
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)
 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ลุ่มระวี
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการจัดการความรู้
 งานกิจการสภา
 ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาการศึกษา
 นโยบายกุลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลุ่มระวี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
 รัฐธรรมนูญ
 ประมวลกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
 กฎกระทรวง
 ข้อบัญญัติ
 ระเบียบ/ข้อบังคับ
 ประกาศ
 หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ/แนวปฏิบัติ
 คำสั่ง
 อื่น ๆ
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.233.229.90    
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
[26-06-2561]   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 
กิจกรรม Big Cleaning DaY
[03-05-2561]   กิจกรรม Big Cleaning DaY 
โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
[13-04-2561]   โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
[17-06-2020]   โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
[10-06-2020]   โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563
[29-01-2020]   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563 
กิจกรรม
[17-01-2020]   กิจกรรม "ร่วมใจ หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม" 
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562
[20-09-2019]   โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
[28-06-2019]   กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
[21-06-2019]   กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านท้องถิ่นคอรัปชั่น
[18-06-2019]   กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านท้องถิ่นคอรัปชั่น 
รับสมัครและขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ลุ่มระวีคัพ ครั้งที่ 21
[13-03-2019]   รับสมัครและขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ลุ่มระวีคัพ ครั้งที่ 21 
โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในตำบลลุ่มระวี ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 กันยายน 2561
[06-09-2018]   โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในตำบลลุ่มระวี ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 กันยายน 2561 
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561
[24-08-2018]   โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561
[17-08-2018]   โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กแว้นและเด็กติดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561
[17-08-2018]   โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กแว้นและเด็กติดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคควบคุมโรคไข้เลือดออก
[05-07-2018]   กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการกำจัดสิ่งปฏิกูล (โดยการแยกขยะ)ประจำปีงบประมาณ 2561
[06-02-2018]   โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการกำจัดสิ่งปฏิกูล (โดยการแยกขยะ)ประจำปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
[21-01-2018]   กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อประสิทะิภาพของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้าง อบต. พนักงานจ้างอบต.ประจำปีงบประมาณ 2561
[21-01-2018]   โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อประสิทะิภาพของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้าง อบต. พนักงานจ้างอบต.ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการกราบพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
[02-05-2017]   โครงการกราบพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
[02-05-2017]   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี2560
[02-05-2017]   โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี2560 
โครงการอบรมคัดแยกขยะ
[02-05-2017]   โครงการอบรมคัดแยกขยะ 
โครงการการศึกษดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
[06-07-2016]   โครงการการศึกษดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 
โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
[05-07-2016]   โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาพันธ์ข้าวให้มีประสิทธิภาพ
[05-07-2016]   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาพันธ์ข้าวให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน
[05-07-2016]   โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
โครงการอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[05-07-2016]   โครงการอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการตำบลน่าอยู่บ้านน่ามอง
[05-07-2016]   โครงการตำบลน่าอยู่บ้านน่ามอง 
โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรค
[05-07-2016]   โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรค 
แผนพัฒนาสามปี 60-62
[05-07-2016]   แผนพัฒนาสามปี 60-62 
โครงการท้องถิ่นต่อต้านการคอรัปชั่น
[05-07-2016]   โครงการท้องถิ่นต่อต้านการคอรัปชั่น 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
[15-12-2015]   โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ อบต. ยิ้ม ปี 2558
[15-12-2015]   โครงการ อบต. ยิ้ม ปี 2558 
โครงการจัดอบรมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
[15-12-2015]   โครงการจัดอบรมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 
โครงการขับเคลื่อนขับขี่ปลอดภัย
[15-12-2015]   โครงการขับเคลื่อนขับขี่ปลอดภัย 
งานวันผู้สูงอายุ ปี 2558
[15-12-2015]   งานวันผู้สูงอายุ ปี 2558 
โครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ
[15-12-2015]   โครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ 
โครงการอบรมศึกษาดูงาน ปี 2558
[15-12-2015]   โครงการอบรมศึกษาดูงาน ปี 2558 
โครงการข้าวพันดี
[15-12-2015]   โครงการข้าวพันดี 
ประชาคมแผน ปี 2558
[15-12-2015]   ประชาคมแผน ปี 2558 
โครงการควบคุมโรค
[05-07-2015]   โครงการควบคุมโรค 
 หน้า 1 | 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
     
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
[26-06-2561]
กิจกรรม Big Cleaning DaY
กิจกรรม Big Cleaning DaY
[03-05-2561]
โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
โครงการ ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
[13-04-2561]
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OD) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
[17-06-2020]
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
[10-06-2020]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563
[29-01-2020]
 
 
 
 
 
 
 
     
  โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168  
   
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome  Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.