ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 แผนที่หมู่บ้านในตำบลลุ่มระวี
 แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558-2560
 งานกิจการสภา
 ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนการดำเนินงาน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.
มุมอาเซียนอบต.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
 คลังข่าวมหาดไทย
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 ระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
 เอกสารประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application
 คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 คู่มือบริการประชาชน
 กองคลัง
 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลลุ่มระวี
 ข้อมูล ITA
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
  
[ 03-08-2560] ขอเชิญชวนชาวตำบลลุ่มระวี ประดับธงชาติไทย...   [เอกสาร 1] 
[ 03-08-2560] ขอเชิญปลูกดอกดาวเรือง...   [เอกสาร 1] 
[ 08-02-2560] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง...   [เอกสาร 1] 
[ 24-01-2560] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง...   [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ] 
[ 05-01-2560] ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง...   [เอกสาร 1] 
[ 05-07-2559] เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก ประจำปี ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี...   [เอกสาร 1]   [เอกสาร 2] 
[ 20-01-2559] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง...   [เอกสาร 1] 
[ 05-01-2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง...   [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ] 
[ 04-01-2559] ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายพระราชดำรัส ...   [เอกสาร 1] 
[ 29-12-2558] ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์...   [เอกสาร 1] 
 
[ 13-02-2561] ราคากลาง โครงการงานวางท่อระบายน้ำห้วยระวี บ้านหนองคู หมู่ที่ 1...   [เอกสาร 1] 
[ 13-02-2561] ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแสง หมู่ที่ 5 (สายสี่แยกไปวัด...   [เอกสาร 1] 
[ 13-02-2561] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากวน หมู่ที่ 6...   [เอกสาร 1] 
[ 13-02-2561] ราคากลางโครงการล้อมรั้วหนองคำหยอง บ้านกอก หมู่ที่ 2...   [เอกสาร 1] 
[ 03-01-2561] ราคากลางโครงการขุดลอกหนองตากวน บ้านร่มทอง หมู่ที่ 10...   [เอกสาร 1] 
[ 03-01-2561] ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องถนนโซล่าร์เซลล์ บ้านตากวนน้อย หมู่ที่ 7...   [เอกสาร 1] 
 
  [ 23-03-2561 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 23-03-2561 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 22-03-2561 ]จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 22-03-2561 ]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 22-03-2561 ]การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
 
 [ 23-03-2561 ]แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทถอ.โนนนารายณ์) 
 [ 23-03-2561 ]ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
 [ 23-03-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 36 - 50 (นอ. ทุก อ. ยกเว้น อ.ชุมพลบุรี โนนนารายณ์ ศรีณรงค์ และบัวเชด)
 [ 23-03-2561 ]การดำเนินการตามมติที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดสำนักงานส่งเริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 23-03-2561 ]แนงทางการพิจารณาการขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 - 2560 (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.ท่าตูม) 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 ( โทร 0-4455-8580 , โทรสาร 0-4455-8581 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด